Førtidspension

Hvad får jeg i førtidspension pr. måned?

Enlige: 20.370 kroner om måneden (2024)

Andre: 17.315 kroner om måneden (2024)

Beløbene er skattepligtige og kan nedsættes, hvis du har andre indtægter.

Er du i tvivl, om du er “reelt enlig”, kan du se reglerne her.

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt før 1. januar 2003. Se dem her.

Hvem kan få førtidspension?

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og din arbejdsevne er varigt nedsat.

Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart – og dokumenteret – at der overhovedet ikke er nogen arbejdsevne og uddannelsesmulighed.

Som udgangspunkt skal du igennem et ressourceforløb via din kommune.

Med mindre det skønnes, ud fra den foreliggende dokumentation, at du er helt uden arbejdsevne, eller du har under 6 år til din folkepensionsalder.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb kan vare fra 1-3 år, og det skal afklare, om du kan få forbedret din arbejdsevne gennem aktivering, revalidering, behandling eller på anden måde, så du kan forsørge dig selv helt eller delvist ved almindeligt arbejde eller et fleksjob.

Formålet med et ressourceforløb er at hjælpe dig i arbejde eller uddannelse. Ressourceforløbet skal afklare, om du har nogen arbejds- og uddannelsesevne i behold. Det kan bestå af mange forskellige tilbud: beskæftigelsestilbud, sundhedsmæssige og sociale tilbud.

Du skal have en koordinerende sagsbehandler, som er en gennemgående person under forløbet, og som er den, der er ansvarlig for at samordne og varetage dine interesser på tværs af de forskellige lovområder.

Tilkendelse af førtidspension

Det er din kommune, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Det sker på grundlag af en rehabiliteringsplan. Denne plan skal dokumentere, at alle muligheder i forhold til beskæftigelse og uddannelse er udtømt. Afgørelsen skal træffes senest 3 måneder efter, sagen er overgået til reglerne om førtidspension. Der kan også træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages på et givet tidspunkt.

Arbejde som førtidspensionist

Hvis du får førtidspension, har du mulighed for at arbejde ved siden af. Men der er en grænse for, hvor meget du må tjene, uden at blive modregnet.

Enlig

Som enlig førtidspensionist kan du have indkomst op til 86.900 kroner (2024), før din førtidspension bliver sat ned. Indkomst kan være løn, pension, løbende erstatninger, renter m.v.

Aktiesparekonto påvirker dog ikke førtidspensionen.

I 2024 nedsættes din førtidspension med 30 kroner for hver 100 kroner, din samlede indkomst er højere end 86.900 kroner (2024).

Førtidspensionen bortfalder, hvis du har en samlet indkomst over 901.700 kroner (2024).

Gift og samlevende

Hvis du er gift eller samlevende bliver din førtidspension sat ned, når jeres samlede indtægt, udover pensionen, overstiger 138.000 kroner om året (2024).
Hvis du er gift/samlevende med pensionist aftrappes din folkepension med 15% i indtægter over 138.000 kroner.

Hvis du er gift/samlevende med person, der ikke er pensionist, aftrappes din folkepension med 30% i indtægter over 138.000 kroner.

Fra 1. januar 2023 bliver din partners lønindtægt dog ikke modregnet. Men din partners øvrige indtægter indgår fortsat ved beregning af din førtidspension. Det gælder blandt andet for tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Aktiesparekonto påvirker dog ikke førtidspensionen.

Tilkendelse af seniorpension

Hvis du har højst 6 år til folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge seniorpension.

Almindelige spørgsmål og svar om førtidspension

Se regler og satser for seniorpension her.

Hvad er skånejob og klapjob?

Når du er på seniorpension, kan du tage et almindeligt arbejde, men har du særlige behov, kan du måske have glæde af et skånejob eller et klapjob.

Skånejob

Et skånejob er et arbejde, der tager hensyn til, at du ikke kan arbejde helt som alle andre. Jobcentret giver et tilskud til lønnen i et skånejob.

Du forhandler selv løn med arbejdspladsen, og det er en god ide, at få hjælp af din fagforening.

Arbejdspladsen betaler din løn, men får et tilskud fra jobcentret. Du kan få løntilskud til et skånejob, indtil du når din folkepensionsalder.

Det er også mulighed for at starte i en praktik for at finde ud af, om du og arbejdspladsen er et godt match.

Der også mulighed for mentorstøtte, hvis du for eksempel i starten har brug for ekstra introduktion eller vejledning til arbejdsopgaver eller at vænne dig til at gå på arbejde.

Læs mere om skånejob og løntilskud til førtidspensionister på borger.dk

KLAPjob

KLAPjob er en organisation, der hjælper førtidspensionister og fleksjobbere med at få et job.

KLAPjob har aftaler med flere virksomheder, som er gode til at tilpasse opgaverne til dig, der ikke kan arbejde helt som alle andre. Du kan læse mere på www.klapjob.dk

Hvad er forskellen på førtidspension og seniorpension?

Seniorpension er førtidspension for seniorer. Satser og mange af reglerne er de samme.

Men det er dog lidt lettere at få tilkendt seniorpension end førtidspension, hvis du er over 61 år.

Hvad er forskellen på førtidspension og seniorpension?

Seniorpension er førtidspension for seniorer. Satser og mange af reglerne er de samme.

Men det er dog lidt lettere at få tilkendt seniorpension end førtidspension, hvis du er over 61 år.

Arbejdsevne

Kravet til arbejdsevnen er, at du højst kan arbejde 15 timer om ugen.

Der er ikke krav om, at du skal i arbejdsprøvning.

Din arbejdsevne vurderes ud fra dit seneste job. Har du for eksempel arbejdet, som tømrer på byggepladser og nu kun kan arbejde 13 timer om ugen på grund af smerter, så er det ligegyldigt, at du måske godt kunne arbejde flere timer, hvis du fik et skrivebordsarbejde.

Arbejde på seniorpension

Når du er på seniorpension, må du maksimalt arbejde 15 timer om ugen. Du må højst tjene, hvad der svarer til cirka

19.375 kroner om måneden over en 3-måneders periode (2024)

Hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen, kan din pension blive sat på pause. Du mister ikke retten til seniorpension, men den gøres hvilende.

Det er en væsentlig forskel til førtidspension, hvor du kan arbejde flere timer.

Både førtidspensionister og seniorpensionister får modregnet lønnen i pensionen, når de arbejder.

Ventetid

Du har krav på at få et svar på din ansøgning til seniorpension inden 6 måneder.
En ansøgning på førtidspension kan trække ud – ikke mindst på grund af arbejdsprøvninger.

Skal man betale skat af førtidspension?

Du betaler skat af din førtidspension.

Det er vigtigt, at din forskudsopgørelse er opdateret med dine forventede indtægter, så din førtidspension kan beregnes korrekt, og du undgår at skulle betale noget tilbage.

I slutningen af maj – når fristen for rettelser til årsopgørelsen er afsluttet – får du en pensionsopgørelse fra Udbetaling Danmark.  

Hvad bliver modregnet i førtidspensionen?

Disse indtægter bliver modregnet i din førtidspension:

 • Din egen arbejdsindtægt (men ikke din samlevers arbejdsindtægt)
 • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspension, ratepension og kapitalpension
 • Udbetalinger fra tjenestemandspension
 • Løbende udbetaling af tab af erhvervsevne (men ikke engangsbeløb)
 • Underholdsbidrag
 • Positive renter fra pengeinstitutter
 • Aktieindtægt over 5.000 kroner for enlige og over 10.000 kroner for samlevende

Din ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt bliver ikke modregnet i førtidspensionen. Det gælder for løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Dine hjemmeboendes børns indtægter bliver heller ikke modregnet. Vær opmærksom på at boligydelse mv. bliver påvirket af hele husstandens indtægt, dog ikke indtægt fra fritidsjob, når barnet er under 18 år.

Aktiesparekonto bliver heller ikke modregnet i din førtidspension.

Kan førtidspensionister søge tillæg?

Når du får førtidspension, som er tilkendt efter 2003, kan du søge om enkeltydelse, hvis du har udgifter, som du ikke selv kan betale.

Du kan blandt andet søge enkeltydelse til:

 • Husleje
 • El
 • Samværsudgifter
 • Indbo
 • Flytning, hvis flytningen forbedrer din bolig- eller jobsituation
 • Medicin
 • Behandling hos tandlæge, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut. 

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til udgifter, som du allerede har betalt eller har aftalt at betale.

Du kan kun få bevilget enkeltydelse, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for udgiften via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning, privat forsikring eller lån. Hvis du er samlevende – men ikke gift – har din samlevers formue eller indtægter ikke betydning for din ansøgning om enkeltydelse.

Du søger om enkeltydelser på borger.dk

Boligstøtte

Du kan også søge boligstøtte, hvis du bor til leje eller i andelsbolig. 

Beregn boligstøtte her

Må jeg arbejde som førtidspensionist?

Hvis du har lyst og overskud, er det en rigtig god idé at arbejde, selvom du er tilkendt førtidspension. Du møder andre mennesker og føler, at du udretter noget. Det gør godt for de fleste.

Hvis du i en længere periode har tjent cirka 19.300 kroner om måneden (2024), kan din førtidspension gøres hvilende.

Du mister altså ikke retten til førtidspension, men den er sat på pause, mens du har en indtægt, hvor du kan forsørge dig selv.

Enlig

Du kan tjene op til 86.900 kroner (2024), før din førtidspension sættes ned. 30% af det beløb, du tjener eller modtager over 86.900 kroner (2024), bliver modregnet i din førtidspension. Hvis du har indtægt over 901.700 kroner (2024) kroner, får du intet i førtidspension.

Modregningen sker for alle former for indtægter. Både løn, honorarer, indtægter fra aktier, kapitalindkomst, tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, løbende udbetaling af tab af erhvervsevne, underholdsbidrag med videre.

Eksempel:
Du er enlig og arbejder og tjener i 2024 70.000 kroner udover din førtidspension. Derudover har du andre indtægter for 30.000 kroner tilsammen = 100.000 kroner.
Indtægt på 100.000 kroner minus fradrag på 86.900 kroner = 13.100 kroner.
Nedsættelse på 30% af fradraget på 13.100 kroner = 3.930 kroner.
Din årlig førtidspension på 244.400 kroner fratrækkes 3.930 kroner = 240.470 kroner.
Din nedsættelse er årligt 3.930 kroner og din månedlige førtidspension er derefter 20.039 kroner.

Du kan altså tjene 100.000 kroner og kun miste 3.930 kroner i førtidspension.

Samlevende

Du og din samlever kan tilsammen have indtægter på op til 138.000 kroner om året (2024), før din førtidspension sættes ned. Din samlevers arbejdsindtægt modregnes ikke.

Eksempel:
Du er tilkendt førtidspension og bor sammen med din kæreste. Du arbejder 10 timer ugentligt og tjener 90.000 kroner om året. Din kæreste er i fleksjob og modtager derudover 60.000 kroner årligt i tabt arbejdsfortjeneste.
Da ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt fra 2023 ikke længere indgår i beregningen af førtidspension, påvirker din kærestes lønindtægt og fleksløntilskud ikke din førtidspension.
Indtægt 150.000 kr. (90.000 kroner + 60.000 kroner) minus fradrag på 138.000 kroner = 12.000 kroner
Nedsættelse på 30% af fradraget på 12.000 kroner = 4.000 kroner
Din årlige førtidspension på 207.780 kroner fratrækkes 4.000 kroner = 203.780 kroner.

Du kan altså tjene 90.000 kroner og kun miste 4.000 kroner i førtidspension.

Du kan beregne din førtidspension på www.borger.dk

Hvordan modregnes tab af erhvervsevne? (engangsbeløb og løbende udbetaling)

Løbende udbetalinger fra tab af erhvervsevne medtages som indtægt og modregnes sammen med de øvrige indtægter.

Et engangsbeløb betegnes som formue og ikke som indtægt.

Derfor påvirker det ikke din førtidspension, fordi formue ikke modregnes.

Dog vil renter og afkast fra værdien af engangsbeløbet blive betegnet som indtægter, og de vil derfor indgå i beregningen af førtidspensionen.

Kan jeg få frakendt min førtidspension?

Hvis din arbejdsevne bliver væsentligt forbedret, kan kommunen frakende førtidspensionen. Du kan få frakendt førtidspensionen, hvis du arbejder i en sådan grad, at du vedvarende kan forsørge dig selv gennem dit arbejde. 

Kommunen ser på, om du kan arbejde mere end 30 timer om ugen, og om din indtægt overstiger førtidspensionen. 

Kan man tage førtidspension med til udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, kan du i nogle situationer få din førtidspension med.  

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU-land, har du ret til at tage din pension med til udlandet. Det gælder dog kun, hvis du har boet mindst 3 år i Danmark fra du fyldte 15 år og til du fik tilkendt pension.

Du har pligt til at fortælle Udbetaling Danmark, hvis du rejser til et land udenfor EU, EØS og Schweiz i mere end 2 måneder. 

Du kan opholde dig i udlandet i op til 6 måneder på et år, uden at det får betydning for din førtidspension. Du skal dog reelt bo i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret her. 

Kan man få udbetalt ATP, når man er på førtidspension?

Du får først udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen.

Det er ikke muligt at få din ATP Livslang Pension udbetalt før folkepensionsalderen.

Det gælder også, hvis du for eksempel får tilkendt førtidspension, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Der indbetales i 300 kroner om måneden til ATP, når du er førtidspensionist (2024). Du indbetaler automatisk 1/3 og Udbetaling Danmark 2/3.

Kan man være selvstændig og førtidspensionist?

Du kan godt starte eller fortsætte selvstændig virksomhed som førtidspensionist.

Indtægten vil dog påvirke din førtidspension.

Du kan som enlig tjene 86.900 kroner (2024), før din førtidspension nedsættes.

Hvis du er samlevende, kan I tilsammen tjene 138.000 kroner om året (2024), før din førtidspension påvirkes.

Din samlever arbejdsindtægt medregnes aldrig.

Din førtidspension kan gøres hvilende, hvis du i en længere periode har tjent 19.300 kroner om måneden (2024). I en forsøgsperiode til og med 2025 kan førtidspensionen ikke frakendes, selvom man arbejder på fuld tid.

Betyder formue noget for førtidspensionen?

Formue og arv påvirker ikke din førtidspension.

Du kan altså arve eller få store pengegaver, uden at din førtidspension sættes ned.

I beregningen af førtidspension indgår kun skattepligtige indtægter. Arv og pengegaver betaler man kun afgift af.

Vær opmærksom på, at renteindtægter og almindeligt aktieafkast tæller som skattepligtig indtægt, som indgår i beregningen af din førtidspension.

Hvad må man eje, når man er på førtidspension?

Formue og værdi af dine ejendele som hus og bil påvirker ikke din førtidspension.

Dog vil indtægter fra renter eller eventuelle lejeindtægter over et vist beløb blive medtaget som indtægt i beregning af din førtidspension.

Hvilken forskel er der på at være enlig og gift eller samlevende som førtidspensionist?

Der er stor forskel på det beløb, som enlige førtidspensionister og samlevende førtidspensionister får.

Som udgangspunkt får du 20.370 kroner om måneden (2024) som enlig og 17.315 kroner om måneden (2024) kroner før skat, hvis du er samlevende.

Er du enlig, bør du kende reglerne for at være reelt enlig, hvis du får en kæreste eller god ven. Ellers risikerer du at skulle betale førtidspension (og eventuel boligstøtte og børnebidrag) tilbage.

Du har oplysningspligt til Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension.

Som enlig er det ikke nok, at du er den eneste med folkeregisteradresse på bopælen.

Du skal også sikre dig, at du ikke har fælles husførelse med andre. Det vil sige, om I deles om madlavning, indkøb og praktiske opgaver, selvom I bor hver for sig. I skal også sørge for at jeres økonomi er opdelt.

Du kan blive betragtet som samlevende med personer, som du ikke er kæreste eller gift med.
Eneste undtagelse er personer, som du ikke ville kunne indgå ægteskab med. Altså kan du godt bo sammen med din far, mor eller bror og samtidig blive betragtet som enlig.

Kan førtidspensionister få pensionistrabat?

Nogle museer, biografer, forlystelser og virksomheder giver pensionistrabat eller aldersrabat.

Hvert sted bestemmer selv, om de vil give rabat, og hvem der kan få rabatten.

Det betyder, at nogle steder med pensionistrabat ikke giver rabat til førtidspensionister, seniorpensionister og pensionister på tidlig pension.

Men der hvor der også er rabat til pensionister under 67 år, er der behov for bevis for, at man er pensionist. Der kan du bruge pensionistbeviset, DSB legitimationskortet eller anden dokumentation.

Nogle kommuner tilbyder, at pensionister kan få et pensionistbevis. Det kan for eksempel bruges som dokumentation i forbindelse med pensionistrabatter.

Der er ikke billede på pensionistbeviset.

Pensionistbevises kan fås i Borgerservice i de kommuner, som tilbyder kortet.

Læs mere om pensionistbevis på borger.dk

Hvornår går man fra førtidspension til folkepension?

Som førtidspensionist overgår du automatisk fra førtidspension til folkepension.

Du får førtidspension i hele måneden, hvor du når din folkepensionsalder, og fra den 1. i måneden efter din fødselsdag, er du folkepensionist.

Folkepensionen er ligesom førtidspensionen bagudbetalt.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej