Tidlig Pension (Arne-Pension)

Tidlig Pension kaldes også Arne-pension.

Tidlig Pension

Vurdering af læge: Nej

Alder:

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964 bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år = 1 år før din folkepensionsalder

43 år = 2 år før din folkepensionsalder

44 år = 3 år før din folkepensionsalder

Er du født fra 1965 til 1968 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Er du født fra 1969 til 1970 er opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere vil opgørelsestidspunktet følge din folkepensionsalder.

Hvad tæller med til optjening af Tidlig Pension

År på arbejdsmarkedet omfatter perioder med:

 • Beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud).
 • Beskæftigelse som lønmodtager på deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid fra du fyldte 18 år.
 • Lærlingetid, praktik og skolepraktik (obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet).
 • Perioder på uddannelse fra du fyldte 40 år tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsløshed på dagpenge, aktiveringsydelse, ledighedsydelse og uddannelsesydelse.
 • Sygedagpenge.
 • Barselsdagpenge og adoption.
 • Feriedagpenge.
 • Flekslønstilskud.
 • Værnepligtig eller militærnægter.
 • Perioder som selvstændig (med krav om størrelsen på nettooverskud).
 • Dokumenteret arbejde i EU, EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne og Grønland.
 • Beskæftigelse i resten af verden tæller med, hvis det er sket i forbindelse med forhyring på dansk skib, udsendelse for en dansk offentlig myndighed/offentlig dansk interesse eller ansættelse i
  et dansk firmas filial eller datterselskab.

Opgørelsen af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af data fra ATP-indbetalinger, SKAT, CRAM og STAR.

Hvor meget kan jeg få i Tidlig Pensions ydelse?

Går du på Tidlig Pension, får du maksimalt 14.456 (2024) før skat – uanset om du er gift, samlevende eller enlig.

Beløbet vil blive reguleret en gang om året.

Modregning:

Du må tjene op til 26.200 kroner om året (2024) uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned med 64 % af beløbet over bundgrænsen.

Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle- og samleverpension samt private invalidepensioner vil ikke blive modregnet. Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner.

Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 109.100 kroner om året (2024). Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Ydelsen bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Din ægtefælles eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke størrelsen på din pension.

Hvordan søger jeg om Tidlig Pension?

Du søger om Tidlig Pension på borger.dk

Fra efterlønsordning til Tidlig Pension

Er du med i efterlønsordningen, kan du vælge Tidlig Pension i stedet for efterløn.

Hvis du er gået på efterløn inden 1. januar 2022, kan du få en kompensation ved at frasige dig efterlønnen og i stedet overgå til Tidlig Pension. Du kan få et beløb på 2.820 kroner om måneden (2024) frem til folkepensionsalderen. Der skal betales en afgift på 30 %. Kompensationsbeløbet udbetales som et engangsbeløb af Udbetaling Danmark.

Kontakt din a-kasse for vejledning om dette.

Hvordan bliver mine år på arbejdsmarkedet dokumenteret?

Når du søger om Tidlig Pension, skal Udbetaling Danmark finde historik for dine år på arbejdsmarkedet. Det skal ske via offentlige registre. Men det er ikke sikkert, at der ligger oplysninger fra lang tid tilbage, derfor skal du måske selv være med til at dokumentere og sandsynliggøre det.

Du skal måske selv skaffe dokumentation, der kan sandsynliggøre, at du har haft beskæftigelse eller modtaget dagpenge i forbindelse med arbejdsløshed eller sygdom.

Din anciennitet skal som grundlæggende princip opgøres fra det fyldte 16. år frem til 6 år før din folkepensionsalder.

Hvis du er født fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1964, kan du modtage Tidlig Pension i 1 år ved 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet, 2 år ved 43 års anciennitet og 3 år ved 44 års anciennitet på arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt, at du får overblik over din historie på arbejdsmarkedet. Det kan vise sig afgørende, om du har 42 år og 11 mdr. eller 43 år på arbejdsmarkedet. Retten til Tidlig Pension opgøres nemlig kun i hele år.
Du kan derfor miste et helt års ret, hvis du mangler dokumentation for den sidste måned. Når vi er tilbage i perioden fra før 1985, er det ikke sikkert, at der er oplysninger i de offentlige registre. Så må du selv skaffe dokumentation.

Lav en tidslinje, hvor du skriver alle dine arbejdspladser op, perioder med uddannelse med løn (fx som elev eller lærling), perioder på dagpenge, barselsdagpenge, værnepligt, selvstændig virksomhed o.l.

Reglerne for tilknytning til arbejdsmarkedet, opgøres 3 måneder før, du tidligst kan få Tidlig Pension.
Du skal have været i beskæftigelse eller på dagpenge i en sammenhængende periode på 9 måneder i perioden op til 3 måneder før, du når retten til Tidlig Pension.

Tal fra ATP skal bruges til at dokumentere din beskæftigelse. Der er indbetalt ATP-bidrag fra dine arbejdsgivere i ATP-ordningen, som har eksisteret siden 1964. ATP-bidraget betales med forskellige satser, som bl.a. kan bruges til at dokumentere kravet om et bestemt antal timer pr. uge. Selvom ATP-bidraget har forandret sig over tid, kan tal fra ATP kunne opgøre din anciennitet via beskæftigelse og til dels via dagpenge. Opgørelsen bliver foretaget på årsbasis i hele anciennitetsperioden. Men her skal du være opmærksom og kontrollere det med din egen historik. Det kan koste dyrt, hvis du mister 1 måned. Du kan se oplysninger om din ATP-historie på din personlige profil på atp.dk.

Fra du har fået foretaget din opgørelse og til din overgang til Tidlig Pension, skal du bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet enten via beskæftigelse eller via medlemskab af en arbejdsløshedskasse.

Arne-Plus og Tidlig Pension i fremtiden

Regeringen har lagt op til en ændring af Tidlig Pension, så pensionen kan tildeles for halve år og ikke som i dag kun for hele år.

Samtidig ønsker regeringen at sætte ydelsen op til cirka 15.000 kroner om måneden.

Det var i forbindelse med, at Regeringen også ville indføre en visiteret adgang til Tidlig Pension, kaldet Arne-Plus, som erstatning for seniorpensionen.

Regeringen har droppet Arne-Plus i november 2023.

Faglige Seniorers nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive, når der er nyt om Tidlig Pension (Arne-pension).

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

Hvilke andre muligheder er der for tilbagetrækning?

Seniorpension

Efterløn

Folkepension

Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Fleksjob

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej