Tidlig pension

Loven om Tidlig Pension trådte i kraft 1. januar 2021.

Det har været muligt at søge om Tidlig Pension fra 1. august 2021, og de første kan gå på tidlig pension fra 2022.

Vi informerer igen i nyhedsbrevet, når der er nyt om Tidlig Pension. Får du ikke Faglige Seniorers nyhedsbrev, kan du tilmelde dig gratis her  

Tidlig pension

Vurdering af læge: Nej

Alder:

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964 bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år = 1 år før din folkepensionsalder

43 år = 2 år før din folkepensionsalder

44 år = 3 år før din folkepensionsalder

Er du født fra 1965 til 1968 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Er du født fra 1969 til 1970 er opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere vil opgørelsestidspunktet følge din folkepensionsalder.

Hvad tæller med til optjening af tidlig pension

År på arbejdsmarkedet omfatter perioder med:

 • Beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud).
 • Beskæftigelse som lønmodtager på deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid fra du fyldte 18 år.
 • Lærlingetid, praktik og skolepraktik (obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet).
 • Perioder på uddannelse fra du fyldte 40 år tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsløshed på dagpenge, aktiveringsydelse, ledighedsydelse og uddannelsesydelse.
 • Sygedagpenge.
 • Barselsdagpenge og adoption.
 • Feriedagpenge.
 • Flekslønstilskud.
 • Værnepligtig eller militærnægter.
 • Perioder som selvstændig (med krav om størrelsen på nettooverskud).
 • Dokumenteret arbejde i EU, EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne og Grønland.
 • Beskæftigelse i resten af verden tæller med, hvis det er sket i forbindelse med forhyring på dansk skib eller udsendt for en dansk offentlig myndighed/offentlig dansk interesse eller ansat i
  et dansk firmas filial eller datterselskab.

Opgørelsen af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af data fra ATP-indbetalinger, SKAT, CRAM og STAR.

Beløb

Går du på Tidlig Pension, får du maksimalt 13.740 kroner om måneden (2022) før skat – uanset om du er gift, samlevende eller enlig.

Beløbet vil blive reguleret en gang om året.

Modregning:

Du må tjene op til 24.700 kroner om året (2022) uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned med 64% af beløbet over bundgrænsen.

Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle og samleverpension og private invalidepensioner vil ikke blive modregnet.
Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner.

Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 102.900 kroner om året (2022). Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Ydelsen bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Din ægtefælle eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse.

Udbetaling af efterlønsbidrag

Er du med i efterlønsordningen, kan du vælge tidlig pension i stedet for efterløn.

Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit uden nogen form for modregning, når du går på Tidlig Pension. Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til Tidlig Pension.

En overgangsordning vil betyde, at du får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag med et beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.679 kroner om måneden (2022) pr. hele måned og udbetales, når du overgår til Tidlig Pension. Der skal betales en afgift på 30 %.

Har du ikke nået efterlønsalderen 1. januar 2022, kan du skattefrit få udbetalt dit efterlønsbidrag, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Denne mulighed vil gælde i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020.

For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30 procent.

Administration: ATP skal administrere ordningen, som du selv skal søge om. Det kommer til at foregå digitalt.

Hvordan bliver mine år på arbejdsmarkedet dokumenteret?

Når du søger om Tidlig Pension, skal Udbetaling Danmark finde historik for dine år på arbejdsmarkedet. Det skal ske via offentlige registre. Men det er ikke sikkert, at der ligger oplysninger fra lang tid tilbage, derfor skal du måske selv være med til at dokumentere og sandsynliggøre det.

Du skal måske selv skaffe dokumentation, der kan sandsynliggøre, at du har haft beskæftigelse eller modtaget dagpenge i forbindelse med arbejdsløshed eller sygdom.

Din anciennitet skal som grundlæggende princip opgøres fra det fyldte 16. år frem til 6 år før din folkepensionsalder.

Hvis du er født fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1964, kan du modtage Tidlig Pension i 1 år ved 42 års anciennitet på arbejdsmarkedet, 2 år ved 43 års anciennitet og 3 år ved 44 års anciennitet på arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt, at du får overblik over din historie på arbejdsmarkedet. Det kan vise sig afgørende, om du har 42 år og 11 mdr. eller 43 år på arbejdsmarkedet. Retten til tidlig pension opgøres nemlig kun i hele år.
Du kan derfor miste et helt års ret, hvis du mangler dokumentation for den sidste måned. Når vi er tilbage i perioden fra før 1985, er det ikke sikkert, at der er oplysninger i de offentlige registre. Så må du selv skaffe dokumentation.

Lav en tidslinje, hvor du skriver alle dine arbejdspladser op, perioder med uddannelse med løn (fx som elev eller lærling), perioder på dagpenge, barselsdagpenge, værnepligt, selvstændig virksomhed o.l.

Reglerne for tilknytning til arbejdsmarkedet, opgøres 3 måneder før, du tidligst kan få Tidlig Pension.
Du skal have været i beskæftigelse eller på dagpenge i en sammenhængende periode på 9 måneder i perioden op til 3 måneder før, du når retten til Tidlig Pension.

Tal fra ATP skal bruges til at dokumentere din beskæftigelse. Der er indbetalt ATP-bidrag fra dine arbejdsgivere i ATP-ordningen, som har eksisteret siden 1964. ATP-bidraget betales med forskellige satser, som bl.a. kan bruges til at dokumentere kravet om et bestemt antal timer pr. uge. Selvom ATP-bidraget har forandret sig over tid, kan tal fra ATP kunne opgøre din anciennitet via beskæftigelse og til dels via dagpenge. Opgørelsen bliver foretaget på årsbasis i hele anciennitetsperioden. Men her skal du være opmærksom og kontrollere det med din egen historik. Det kan koste dyrt, hvis du mister 1 måned. Du kan se oplysninger om din ATP-historie på din personlige profil på atp.dk.

Fra du har fået foretaget din opgørelse og til din overgang til Tidlig Pension, skal du bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet enten via beskæftigelse eller via medlemskab af en arbejdsløshedskasse.

Hvilke muligheder er der for tilbagetrækning i dag?

Seniorpension

Efterløn

Folkepension

Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Fleksjob

Få besked, når der er nyt om reglerne om tilbagetrækning

Seniorhåndbogen vil blive opdateret, når der er nyt om reglerne om tidlig pension og andre muligheder for tilbagetrækning.

Abonnerer du på Faglige Seniorers gratis nyhedsbrev, vil du automatisk få besked, når der er nyt om reglerne.

Tilmeld nyhedsbrevet her

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej