ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for de fleste danskere. Ordningen giver en ekstra pension oven i din folkepension.

ATP-bidrag bliver betalt af din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse. Bidraget for en fuldtidsansat er 284,00 kroner om måneden (2022), hvor du betaler 94,65 kroner om måneden (2022) og din arbejdsplads betaler 189,35 kroner om måneden (2022).

Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, er obligatorisk omfattet af ATP Livslang Pension. Du betaler 1/3, og kommunen betaler 2/3.

ATP kommer automatisk til udbetaling, når du når pensionsalderen. Hvor meget, du får i ATP Livslang Pension, afhænger af, hvor meget du har indbetalt.

Den højeste ATP er 27.800 kroner om året (2022), hvis du starter udbetaling, når du er 67 år. Det vil sige, cirka 2.316 kroner om måneden (2022) resten af dit liv.

Du kan se din opsparing på din personlige pensionsoversigt på www.borger.dk

Hvordan kan jeg udskyde udbetaling af ATP?

Du kan vælge at udskyde udbetaling af ATP Livslang Pension, i højst 10 år efter du er nået din folkepensionsalder.

Du forhøjer din pension, for hver måned du udskyder den. Ønsker du at udskyde udbetalingen, skal du give ATP besked, inden du har fået udbetalt 5 måneders pension.

Foretager du dig ikke noget, får du automatisk udbetalt din ATP Livslang Pension den sidste bankdag i den måned, du når din folkepensionsalder.

Udskyd udbetalingen af ATP på www.borger.dk 

Jeg er pensionist og i arbejde. Skal jeg betale til ATP?

Du skal betale til ATP Livslang Pension, så længe du arbejder, uanset hvor gammel du er.

Det gælder også, selvom du er begyndt at få udbetalt din ATP Livslang Pension. Din ATP bliver løbende reguleret i takt med, at du og din arbejdsgiver indbetaler. Det betyder, at den pension, du får udbetalt, bliver større, når du arbejder, efter du er nået pensionsalderen.

Hvad sker der med min ATP, når jeg dør?

Ved dødsfald udbetaler ATP et engangsbeløb til din ægtefælle, samlever og børn under 21 år efter nedenstående betingelser. ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald.

Der gælder forskellige betingelser alt efter om afdøde har indbetalt til ATP før og/eller efter 2002 (hvor reglerne blev ændret).

ATP INDBETALT EFTER 2002
Der udbetales 75.000 kroner (2022) til en ægtefælle eller samlever, hvorfra der trækkes afgift til staten på 40 procent.

Beløbet falder med 15.000 kroner årligt fra 1. år den afdøde har nået folkepensionsalderen. Beløbet falder helt væk 5 år efter, afdøde er nået folkepensionsalderen. Det er en betingelse, at afdøde har indbetalt 2 fulde årsbidrag til APT efter 1. januar 2002.

For samlevende er det yderligere en betingelse, at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år umiddelbart inden dødsfaldet.

ATP INDBETALT FØR 2002

  1. Afdøde er født efter 30.6.1925: Til en ægtefælle udbetales et engangsbeløb på 35 procent af den afdødes løbende pension.
  2. Afdøde er født mellem 1.7.1925 og 30.6.1941: Beløbet under pkt. 1 kan suppleres med et engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på efterladtes egen ATP Livslang Pension.
  3. Der betales afgift til staten på 40 procent af beløbet.

Hvis afdøde er født før 1.7.1925: Der udbetales et engangsbeløb svarende til halvdelen af den afdødes løbende pension. Også her afhænger størrelse af den efterladtes egen løbende ATP Livslang Pension. Der betales afgift til staten på 40 procent af beløbet.

Vær opmærksom på, at hvis efterladte både har betalt til ATP før og efter 2002, vil ægtefællen alene få udbetalt det største af beløbene.

Efterlader afdøde sig børn under 18 eller 21 år, er der særlige regler.

For yderligere oplysninger se under ATP Livslang Pension på www.borger.dk/atp

Se regler og satser for udbetaling ved dødsfald her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om ATP, folkepension og din økonomi som pensionist.

Frivillig indbetaling til ATP

Du kan frivilligt vælge at indbetale til ATP Livslang Pension, hvis du:

  • modtager efterløn
  • modtager overgangsydelse
  • modtager fleksydelse
  • modtager delpension
  • modtager førtidspension tilkendt før 1. januar 2003

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej