Undgå modregning i pensionen for merarbejde på grund af Covid-19

Men et forlig betyder, at folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister ikke skal modregnes i pensionen, hvis de selv eller deres ægtefælle eller samlever har udført merarbejde eller overarbejde, som er relateret til COVID-19.

Det har betydning for beregning af førtidspension, seniorpension, og folkepensions grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck.

Efterlønnere er også omfattet af ordningen i 2022.

Pensionister på Tidlig Pension er ikke omfattet af ordningen.

Hvilken periode?

Ordningen gjaldt i første omgang merindtægter fra marts 2020 til og med december 2021.

Som en del af den Corona-vinterpakke, som regeringen og en række af Folketingets partier indgik aftale om 5. december 2021, forlænges ordningen, så den gælder til og med 2022. Samtidig blev det også besluttet, at efterlønnere skulle være en del af ordningen.

Hvilke brancher?

Ordningen omfatter alle typer af merarbejde og overarbejde der skyldes COVID-19.

Ordningen er ikke afgrænset til særlige brancher, fag eller jobfunktioner, og omfatter både offentligt og privat ansatte.

Der er ingen nærmere afgrænsning af, hvad der kan betragtes som merarbejde i forbindelse med COVID-19.

Hvad menes der med merarbejde?

Merarbejde og overarbejde er alt arbejde, der går ud over det, der er aftalt i ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde.

Det gælder også for bonusser og særlige tillæg, der direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats.

Deltidsansatte, som har merarbejde på grund af COVID-19, er også omfattet af ordningen.

Hvordan undgår jeg modregning?

For at undgå modregning skal pensionisten lave en digital indberetning til Udbetaling Danmark om de merindtægter, der skyldes merarbejde eller overarbejde i relation til COVID-19.

Du skal afgive en tro- og love-erklæring på, at oplysningerne er korrekte og kan henføres til COVID-19-relateret merarbejde eller overarbejde.

Du skal også vedlægge en arbejdsgivererklæring om, at din eller din samlever eller ægtefælle har haft merindtægter fra arbejdspladsen på grund af merarbejde eller overarbejde, og at det ekstra arbejde skyldes corona.

Der skal også vedhæftes relevante lønsedler som dokumentation.

Det skal du bruge, når du indberetter:

  • Erklæring fra arbejdsgiver om, at merarbejde og overarbejde skyldes corona
  • Lønsedler som dokumenterer merarbejde eller overarbejde
  • Du skal også udfylde en tro og loveerklæring som en del af den digitale indberetning

Udbetaling Danmark skal tjekke, om de har fået den nødvendige dokumentation. Herefter vil de fratrækker den indberettede merindtægt i det indtægtsgrundlag, som ligger til grund for pensionsberegningen.

Hvornår får jeg pengene fra efterreguleringen?

Udbetaling Danmark ser på dokumentationen for corona-merarbejdet i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen. Korrektionen for COVID-19 merindtægter opgøres sammen med den øvrig efterregulering af pensionen.

Hvis du i løbet af året er blevet modregnet for merarbejde i forbindelse med COVID-19, vil du få pengene efterbetalt ved efterreguleringen i juni.

Merindtægterne fra corona-merarbejde i 2020 blev tilbagebetalt i perioden fra juni til september 2021.

Merindtægter fra corona-merarbejde i 2021 tilbagebetales fra juni til september 2022.

Slut for modregning fra januar 2023?

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

I 2022 blev der indgået et forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen – uanset hvor meget pensionisten tjener.

Denne del af forliget er dog endnu ikke vedtaget ved lov. Vi ved, at der fortsat er et politisk flertal bag aftalen, men der skal først fremsættes et lovforslag, som skal behandles i Folketinget, inden reglerne kan træde i kraft.

Efter aftalen skulle det gælde fra 1. januar 2023, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om det bliver fra denne dato, og om det i så fald bliver med tilbagevirkende kraft.

Vi følger behandlingen løbende, og følger op i vores gratis nyhedsbrev, straks der er nyt om de nye regler.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej